Therapeutic Genome Editing for Myotonic Dystrophy Type 1 Using CRISPR/Cas9.

Wang Y, Hao L, Wang H, Santostefano K, Thapa A, Cleary J, Li H, Guo X, Terada N, Ashizawa T, Xia G.